Pokémon GO icon logo is the icon logo of the augmented reality game Pokémon GO. Pokémon GO uses the logo, inter alia, as the app icon.

The main logo of Pokémon GO is the Pokémon GO logo.